ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา

(Educational Data System Development Center)

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ