การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารปีการศึกษา 2565รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 เอกสารบรรยาย PPT แนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2565 แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) PPT ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (Gcode) ระเบียบว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียน48 ประกาศ การรับนักเรียน ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ฟอร์มบันทึกแจ้งประวัติบุคคล ฟอร์มข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G) >>> หนังสือเชิญประชุม (ปรับปรุงบัญชีจัดสรร) <<<

ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน

ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ https://student.edudev.in.th/

การปิด-เปิดระบบ SGS กรณีให้นักเรียนเข้าดูผลการเรียน

ด้วยขณะนี้มีปริมาณการใช้งานระบบ SGS จนเกินความสามารถที่ระบบจะรองรับได้ทั้งการจัดทำคะแนนของครู การจัดทำเอกสารทางการศึกษาของงานทะเบียน-วัดผล และการเปิดระบบให้นักเรียนเข้าดูผลการเรียน ทำให้ระบบโดยรวมทำงานได้ช้า ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาจึงขอปิดระบบการดูผลการเรียนของนักเรียนเพื่อให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำคะแนนให้เรียบร้อยก่อน และจะเปิดให้ใช้งานระบบทุกระบบในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้