การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารปีการศึกษา 2565รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 เอกสารบรรยาย PPT แนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2565 แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) PPT ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (Gcode) ระเบียบว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียน48 ประกาศ การรับนักเรียน ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ฟอร์มบันทึกแจ้งประวัติบุคคล ฟอร์มข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G) >>> หนังสือเชิญประชุม (ปรับปรุงบัญชีจัดสรร) <<<