การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ปีการศึกษา 2565
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565


เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565


เอกสารบรรยาย

PPT แนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2565

แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)


PPT ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (Gcode)

ระเบียบว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียน48

ประกาศ การรับนักเรียน ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

ฟอร์มบันทึกแจ้งประวัติบุคคล

ฟอร์มข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G)


>>> หนังสือเชิญประชุม (ปรับปรุงบัญชีจัดสรร) <<<

Categories: ช่าว