การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารปีการศึกษา 2565รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565>>> หนังสือเชิญประชุม (ปรับปรุงบัญชีจัดสรร) <<< ลงทะเบียนเข้าร่วม*** แนะนำให้ใช้ Gmail ในการลงทะเบียน ***>>> https://forms.gle/WvNcBzEP5jnXDzps5 <<< ผลการลงทะเบียน (UPDate 20-05-65 14:30 น.)>>> https://docs.google.com/spreadsheets…/ <<<